Trí Quang Minh Tạng Tam Muội

Phật tử! vân hà vi Bồ-Tát Ma-ha-tát trí quang minh tạng tam muội?
Phật tử ! Thế nào là tam muội Trí quang minh tạng của đại Bồ Tát ?
Giảng: Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ! Thế nào gọi là tam muội trí quang minh tạng của đại Bồ Tát tu ?

Phật tử! bỉ Bồ-Tát Ma-ha-tát trụ thử tam muội, năng tri vị lai nhất thiết thế giới nhất thiết kiếp trung sở hữu chư Phật; nhược dĩ thuyết, nhược vị thuyết, nhược dĩ thọ kí, nhược vị thọ kí, chủng chủng danh hiệu các các bất đồng, sở vị: vô số danh, vô lượng danh, vô biên danh, vô đẳng danh, bất khả số danh, bất khả xưng danh, bất khả tư danh, bất khả lượng danh, bất khả thuyết danh; đương xuất hiện ư thế, đương lợi ích chúng sanh, đương tác pháp Vương, đương hưng Phật sự, đương thuyết phước lợi, đương tán thiện nghĩa, đương thuyết bạch phần nghĩa, đương tịnh trì chư ác, đương an trụ công đức, đương khai thị đệ nhất nghĩa đế, đương nhập quán đảnh vị, đương thành nhất thiết trí.
Bỉ chư Như Lai tu viên mãn hạnh, phát viên mãn nguyện, nhập viên mãn trí, hữu viên mãn chúng, bị viên mãn trang nghiêm, tập viên mãn công đức, ngộ viên mãn Pháp, đắc viên mãn quả, cụ viên mãn tướng, thành viên mãn giác.
Bỉ chư Như Lai danh tính chủng tộc, phương tiện thiện xảo, thần thông biến hóa, thành thục chúng sanh, nhập Bát Niết Bàn, như thị nhất thiết giai tất liễu tri.
Phật tử ! Đại Bồ Tát đó trụ tam muội này, biết được hết thảy chư Phật, trong tất cả kiếp, của tất cả thế giới đời vị lai. Hoặc đã nói, hoặc chưa nói. Hoặc đã thọ ký, hoặc chưa thọ ký. Đủ thứ danh hiệu, thảy đều khác nhau. Đó là : Vô số danh, vô lượng danh, vô biên danh, vô đẳng danh, bất khả số danh, bất khả xưng danh, bất khả tư danh, bất khả lượng danh, bất khả thuyết danh. Sẽ xuất hiện ra đời, sẽ lợi ích chúng sinh, sẽ làm Pháp Vương, sẽ làm Phật sự, sẽ nói phước lợi, sẽ khen ngợi nghĩa lành, sẽ nói nghĩa bạch phần, sẽ tịnh trị các điều ác, sẽ an trụ công đức, sẽ khai thị đệ nhất nghĩa đế, sẽ nhập quán đảnh vị, sẽ thành Nhất thiết trí.
Các Như Lai đó tu hạnh viên mãn, phát nguyện viên mãn, vào trí huệ viên mãn. Có chúng viên mãn, đủ viên mãn trang nghiêm, tập công đức viên mãn. Ngộ pháp viên mãn, được quả viên mãn, đủ tướng viên mãn, thành viên mãn giác.
Các Như Lai đó danh tánh chủng tộc, phương tiện thiện xảo thần thông biến hoá, thành thục chúng sinh, vào Bát Niết Bàn. Tất cả như vậy, thảy đều biết rõ.
Giảng: Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát đó tu Bồ Tát đạo, viên mãn lục độ vạn hạnh, tích tập đủ thứ căn lành, trụ tại tam muội này, biết được hết thảy tất cả chư Phật, ở trong tất cả kiếp, của tất cả thế giới đời vị lai. Hoặc đã thuyết pháp, hoặc chưa thuyết pháp, hoặc đã thọ ký, hoặc chưa thọ ký, đủ thứ danh hiệu, thảy đều khác nhau. Có vô số danh,vô lượng danh, vô biên danh, vô đẳng danh, bất khả số danh, bất khả xưng danh, bất khả tư danh, bất khả lượng danh, bất khả thuyết danh. Sẽ xuất hiện ra đời, sẽ lợi ích chúng sinh, sẽ làm Pháp vương, sẽ làm Phật sự lớn, sẽ nói việc phước đức lợi ích, sẽ khen ngợi nghĩa lý thiện, sẽ diễn nói nghĩa bạch phần (làm các điều lành), sẽ tịnh trị các điều ác (không làm các điều ác), sẽ an trụ tất cả công đức, sẽ vì chúng sinh khai thị đệ nhất nghĩa đế, sẽ khiến cho tất cả chúng sinh đều nhập vào quán đảnh vị, sẽ thành tựu Nhất thiết trí.
Hết thảy tất cả chư Phật đó, tu hạnh viên mãn, phát nguyện viên mãn, vào trí huệ viên mãn. Có chúng sinh viên mãn, để ủng hộ đạo tràng, đầy đủ viên mãn trang nghiêm, tập thành công đức viên mãn. Tỏ ngộ pháp viên mãn, chứng được quả viên mãn, đầy đủ tướng viên mãn, thành tựu viên mãn giác.
Hết thảy tất cả chư Phật, danh tánh chủng tộc, phương tiện thiện xảo, thần thông biến hoá, thành thục tất cả chúng sinh, cho đến vào Bát Niết Bàn. Tất cả như vậy, Bồ Tát thảy đều biết rõ.

Thử Bồ Tát ư nhất niệm trung, năng nhập nhất kiếp, bách kiếp, thiên kiếp, bách thiên kiếp, bách thiên ức na-do-tha kiếp, nhập Diêm-phù-đề vi trần số kiếp, nhập tứ thiên hạ vi trần số kiếp, nhập Tiểu Thiên thế giới vi trần số kiếp, nhập Trung Thiên thế giới vi trần số kiếp, nhập Đại Thiên thế giới vi trần số kiếp, nhập Phật sát vi trần số kiếp, nhập bách thiên Phật sát vi trần số kiếp, nhập bách thiên ức na-do-tha Phật sát vi trần số kiếp, nhập vô số Phật sát vi trần số kiếp, nhập vô lượng Phật sát vi trần số kiếp, nhập vô biên Phật sát vi trần số kiếp, nhập vô đẳng Phật sát vi trần số kiếp, nhập bất khả số Phật sát vi trần số kiếp, nhập bất khả xưng Phật sát vi trần số kiếp, nhập bất khả tư Phật sát vi trần số kiếp, nhập bất khả lượng Phật sát vi trần số kiếp, nhập bất khả thuyết Phật sát vi trần số kiếp, nhập bất khả thuyết bất khả thuyết Phật sát vi trần số kiếp.
Như thị vị lai nhất thiết thế giới sở hữu kiếp số, năng dĩ trí tuệ giai tất liễu tri.
Bồ Tát đó ở trong một niệm, vào được một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, trăm ngàn ức Na do tha kiếp. Vào số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phù Đề. Vào số kiếp nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ. Vào số kiếp nhiều như số hạt bụi tiểu thiên thế giới. Vào số kiếp nhiều như số hạt bụi trung thiên thế giới. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi đại thiên thế giới. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi trăm cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi trăm ngàn cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi trăm ngàn ức Na do tha cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi vô số cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi vô lượng cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi vô biên cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi vô đẳng cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả số cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả xưng cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả tư cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả lượng cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật.
Như vậy, hết thảy kiếp số, tất cả thế giới vị lai, dùng trí huệ thảy đều biết rõ.
Giảng: Vị đại Bồ Tát này ở trong một niệm, vào được một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, trăm ngàn ức na do tha kiếp. Vào số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phù Đề. Vào số kiếp nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ. Vào số kiếp nhiều như số hạt bụi tiểu thiên thế giới. Vào số kiếp nhiều như số hạt bụi trung thiên thế giới. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi đại thiên thế giới. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi trăm cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi trăm ngàn cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi trăm ngàn ức na do tha cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi vô số cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi vô lượng cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi vô biên cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi vô đẳng cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả số cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả xưng cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả tư cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả lượng cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật.
Như vậy, hết thảy kiếp số tất cả thế giới vị lai, Bồ Tát dùng trí huệ để quán sát, thảy đều hoàn toàn biết rõ hết.

Dĩ liễu tri cố, kỳ tâm phục nhập thập chủng trì môn. Hà giả vi thập?
Sở vị: nhập Phật trì cố, đắc bất khả thuyết Phật sát vi trần số chư Phật hộ niệm;
Nhập Pháp trì cố, đắc thập chủng Đà-la-ni quang minh vô tận biện tài;
Nhập hạnh trì cố, xuất sanh viên mãn thù thắng chư nguyện;
Nhập lực trì cố, vô năng ánh tế, vô năng tồi phục;
Nhập trí trì cố, sở hạnh Phật Pháp vô hữu chướng ngại;
Nhập đại bi trì cố, chuyển ư bất thoái thanh tịnh Pháp luân;
Nhập sái biệt thiện xảo cú trì cố, chuyển nhất thiết văn tự luân, tịnh nhất thiết pháp môn địa;
Nhập sư tử thọ sanh Pháp trì cố, khai pháp quan thược, xuất dục ứ nê;
Nhập trí lực trì cố, tu Bồ Tát hạnh thường bất hưu tức;
Nhập thiện hữu lực trì cố, lệnh vô biên chúng sanh phổ đắc thanh tịnh;
Nhập vô trụ lực trì cố, nhập bất khả thuyết bất khả thuyết quảng đại kiếp;
Nhập pháp lực trì cố, dĩ vô ngại phương tiện trí, tri nhất thiết pháp tự tánh thanh tịnh.
Vì biết rõ, nên tâm của Ngài lại vào mười thứ môn trì. Những gì là mười ?
Đó là : Vào Phật trì, nên được chư Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật hộ niệm.
Vào pháp trì, nên được mười thứ Đà la ni quang minh vô tận biện tài.
Vào hạnh trì, nên sinh ra các nguyện viên mãn thù thắng.
Vào lực trì, nên không ai che lấp được, không ai thôi phục được.
Vào trí trì, nên tu hành Phật pháp không có sự chướng ngại.
Vào đại bi trì, nên chuyển bánh xe pháp thanh tịnh bất thối.
Vào thiện xảo sai biệt câu trì, nên chuyển bánh xe tất cả văn tự, tịnh tất cả pháp môn địa.
Vào sư tử thọ sinh pháp trì, nên mở khoá cửa pháp, thoát khỏi bùn lầy tham dục.
Vào trí lực trì, nên tu Bồ Tát hạnh, thường không nghỉ ngơi.
Vào thiện hữu lực trì, nên khiến cho vô biên chúng sinh khắp được thanh tịnh.
Vào vô trụ lực trì, nên vào bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp rộng lớn.
Vào pháp lực trì, nên dùng trí vô ngại phương tiện, biết tất cả pháp tự tánh thanh tịnh.
Giảng: Vì Bồ Tát biết rõ hết thảy số kiếp, nên tâm của Ngài lại vào được mười thứ môn trì. Trì mà không mất thì đắc được lợi ích của sự trì.Những gì là mười ? Đó là :
1. Vào môn Phật trì : Vì vào được Phật lực trì, được chư Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật gia bị để hộ niệm.
2. Vào môn pháp trì: Vào được tất cả Phật pháp lực trì, nên được mười thứ Đà la ni (tổng trì) quang minh vô tận biện tài.
3. Vào môn hạnh trì: Vào được tu hành lực trì, nên sinh ra tất cả các nguyện viên mãn thù thắng.
4. Vào môn lực trì: Vào được lực lượng lực trì, nên không ai che lấp được, thôi phục được.
5. Vào môn trí trì: Vào được trí huệ lực trì, nên tu hành Phật pháp không có sự chướng ngại.
6. Vào môn đại bi trì: Vào được đại bi tâm để trì Phật pháp, nên thường chuyển bánh xe pháp thanh tịnh bất thối.
7. Vào môn thiện xảo sai biệt câu trì: Vào được kinh văn, khéo léo phân biệt câu kinh trì, nên chuyển được bánh xe tất cả văn tự Bát nhã, thanh tịnh tất cả pháp môn địa.
8. Vào môn sư tử thọ sinh pháp trì: Vào được sư tử thọ sinh pháp trì, nên mở khoá cửa pháp, thoát khỏi hố bùn lầy nhiễm ô.
9. Vào môn trí lực trì: Vào được trí huệ lực trì, nên tu Bồ Tát hạnh, thường không nghỉ ngơi.
10. Vào môn thiện hữu lực trì: Vào được thiện tri thức lực trì, nên khiến cho vô biên chúng sinh khắp được thanh tịnh.
11. Vào môn vô trụ lực trì: Vào được vô trụ lực trì, nên vào được bất khả thuyết bất khả thuyết đại kiếp rộng lớn.
12. Vào môn pháp lực trì: Vào được pháp lực trì, nên dùng trí huệ vô ngại phương tiện, biết tất cả pháp tự tánh là thanh tịnh. Tuy nhiên có mười hai thứ môn trì, song vì mười thứ môn trì, bất quá tăng thêm số mà thôi.

Phật tử! Bồ-Tát Ma-ha-tát trụ thử tam muội dĩ, thiện xảo trụ bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp, thiện xảo trụ bất khả thuyết bất khả thuyết sát, thiện xảo tri bất khả thuyết bất khả thuyết chủng chủng chúng sanh, thiện xảo tri bất khả thuyết bất khả thuyết chúng sanh dị tướng, thiện xảo tri bất khả thuyết bất khả thuyết đồng dị nghiệp báo, thiện xảo tri bất khả thuyết bất khả thuyết tinh tấn, chư căn tập khí, tướng tục sái biệt chư hạnh, thiện xảo tri bất khả thuyết bất khả thuyết vô lượng nhiễm tịnh chủng chủng tư tánh, thiện xảo tri bất khả thuyết bất khả thuyết Pháp chủng chủng nghĩa, vô lượng văn tự, diễn thuyết ngôn từ, thiện xảo tri bất khả thuyết bất khả thuyết chủng chủng Phật xuất hiện, chủng tộc, thời tiết, hiện tướng, thuyết Pháp, thí vi Phật sự, nhập Bát Niết Bàn, thiện xảo tri bất khả thuyết bất khả thuyết vô biên trí tuệ môn, thiện xảo tri bất khả thuyết bất khả thuyết nhất thiết thần thông vô lượng biến hiện.
Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tam muội này rồi, khéo léo trụ bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp. Khéo léo trụ bất khả thuyết bất khả thuyết cõi. Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết đủ thứ chúng sinh. Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết chúng sinh dị tướng. Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết nghiệp báo giống nhau khác nhau. Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết các căn tinh tấn, tập khí các hạnh liên tục khác biệt. Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết vô lượng nhiễm tịnh, đủ thứ tư duy. Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết pháp đủ thứ nghĩa, vô lượng văn tự, diễn nói lời lẽ. Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết đủ thứ Phật xuất hiện ra đời, chủng tộc thời tiết, hiện tướng thuyết pháp, bố thí làm Phật sự, vào Bát Niết Bàn. Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết vô biên môn trí huệ. Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả thần thông, vô lượng biến hiện.
Giảng: Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát trụ tam muội này rồi, khéo léo trụ trong bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp. Khéo léo trụ trong bất khả thuyết bất khả thuyết cõi. Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết chúng sinh. Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết nghiệp báo khác nhau giống nhau. Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết chúng sinh dị tướng. Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết nghiệp báo giống nhau khác nhau. Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết tinh tấn và các căn, tập khí liên tục không dứt, các hạnh khác biệt. Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết vô lượng nhiễm và tịnh, đủ thứ tư duy. Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết pháp đủ thứ nghĩa lý, vô lượng văn tự, diễn nói lời lẽ. Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết đủ thứ Phật xuất hiện ra đời, chủng tộc gì ? Thời tiết gì ? Hiện tướng gì ? Thuyết pháp gì ? Thí làm Phật sự, vào Bát Niết Bàn. Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết vô biên môn trí huệ. Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả thần thông, có vô lượng sự biến hiện.

Phật tử! thí như nhật xuất, thế gian sở hữu thôn doanh, thành ấp, cung điện, ốc trạch, sơn trạch, điểu thú, thọ lâm, hoa quả, như thị nhất thiết chủng chủng chư vật, hữu mục chi nhân tất đắc minh kiến.
Phật tử! nhật quang bình đẳng, vô hữu phân biệt, nhi năng lệnh mục kiến chủng chủng tướng, thử Đại tam muội diệc phục như thị, thể tánh bình đẳng, vô hữu phân biệt, năng lệnh Bồ Tát tri bất khả thuyết bất khả thuyết bách thiên ức na-do-tha sái biệt chi tướng.
Phật tử ! Ví như mặt trời mọc lên, hết thảy làng xóm thành ấp, cung điện nhà cửa, núi sông chim thú, cây rừng hoa quả, tất cả đủ thứ các vật như vậy trong thế gian, người có mắt đều thấy rõ ràng.
Phật tử ! Ánh sáng mặt trời bình đẳng, không có sự phân biệt, mà hay khiến cho con mắt thấy đủ thứ tướng. Đại tam muội này cũng lại như thế, thể tánh bình đẳng, chẳng có phân biệt, hay khiến cho Bồ Tát biết bất khả thuyết bất khả thuyết, trăm ngàn ức Na do tha tướng khác biệt.
Giảng: Các vị đệ tử của Phật ! Ví như khi mặt trời mọc lên, chiếu khắp thế gian,hết thảy làng xóm, thành ấp, cung điện, nhà cửa, núi sông, chim thú, cây rừng, hoa quả .v.v… tất cả đủ thứ các vật như vậy trong thế gian. Người có con mắt đều thấy rõ ràng.
Các vị đệ tử của Phật ! Ánh sáng mặt trời rất bình đẳng, không có sự phân biệt, nên chiếu khắp vạn vật, chẳng màng là chỗ thanh tịnh, hoặc chỗ dơ bẩn, đều chiếu khắp. Phàm là người có con mắt, đều nhìn thấy đủ thứ tướng.
Đại tam muội trí quang minh tạng, cũng giống như ánh sáng mặt trời. Thể tánh là bình đẳng, chẳng có phân biệt, hay khiến cho Bồ Tát biết bất khả thuyết bất khả thuyết, trăm ngàn ức na do tha tướng khác biệt.

Phật tử! thử Bồ-Tát Ma-ha-tát như thị liễu tri thời, lệnh chư chúng sanh đắc thập chủng bất không. Hà đẳng vi thập?
Nhất giả kiến bất không, lệnh chư chúng sanh sanh thiện căn cố
Nhị giả văn bất không, lệnh chư chúng sanh đắc thành thục cố
Tam giả đồng trụ bất không, lệnh chư chúng sanh tâm điều phục cố
Tứ giả phát khởi bất không, lệnh chư chúng sanh như ngôn nhi tác, thông đạt nhất thiết chư pháp nghĩa cố
Ngũ giả hạnh bất không, lệnh vô biên thế giới giai thanh tịnh cố
Lục giả thân cận bất không, ư bất khả thuyết bất khả thuyết Phật sát chư Như Lai sở, đoạn bất khả thuyết bất khả thuyết chúng sanh nghi cố
Thất giả nguyện bất không, tùy sở niệm chúng sanh, lệnh tác thắng cúng dường, thành tựu chư nguyện cố
Bát giả thiện xảo Pháp bất không, giai lệnh đắc trụ vô ngại giải thoát thanh tịnh trí cố
Cửu giả vũ Pháp vũ bất không, ư bất khả thuyết bất khả thuyết chư căn chúng sanh trung, phương tiện khai thị nhất thiết trí hạnh lệnh trụ Phật đạo cố
Thập giả xuất hiện bất không, hiện vô biên tướng, lệnh nhất thiết chúng sanh giai mông chiếu cố.
Phật tử ! Khi đại Bồ Tát này biết rõ như vậy, thì khiến cho các chúng sinh đắc được mười thứ chẳng luống qua.
Những gì là mười ?
Một là thấy chẳng luống qua, vì khiến cho các chúng sinh sinh căn lành.
Hai là nghe chẳng luống qua, vì khiến cho các chúng sinh được thành thục.
Ba là cùng ở chẳng luống qua, vì khiến cho các chúng sinh tâm điều phục.
Bốn là phát khởi chẳng luống qua, vì khiến cho các chúng sinh làm theo lời nói, thông đạt tất cả nghĩa của các pháp.
Năm là tu hành chẳng luống qua, vì khiến cho vô biên thế giới đều thanh tịnh.
Sáu là gần gũi chẳng luống qua, vì ở chỗ các Như Lai nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, dứt bất khả thuyết bất khả thuyết chúng sinh nghi.
Bảy là nguyện chẳng luống qua, vì tuỳ theo niệm của chúng sinh, khiến làm cúng dường thù thắng, thành tựu các nguyện.
Tám là pháp khéo léo chẳng luống qua, vì đều khiến cho được trụ nơi trí vô ngại giải thoát thanh tịnh.
Chín là mưa pháp vũ chẳng luống qua, vì trong bất khả thuyết bất khả thuyết các căn chúng sinh, phương tiện khai thị Nhất thiết trí hạnh, khiến trụ vào Phật đạo.
Mười là xuất hiện chẳng luống qua, vì hiện vô biên tướng, khiến cho tất cả chúng sinh đều được chiếu đến.
Giảng: Các vị đệ tử của Phật ! Vì vị đại Bồ Tát này, lúc nào cũng tu hành đủ thứ tam muội, cho nên khi Ngài biết rõ, thì cũng khiến cho tất cả chúng sinh đắc được mười lợi ích chẳng luống qua.Những gì là mười ?
1. Thấy chẳng luống qua: Thấy được pháp thân của Bồ Tát không luống qua, vì khiến cho các chúng sinh đều sinh căn lành.
2. Nghe chẳng luống qua: Nghe được danh hiệu của Bồ Tát, cũng chẳng luống qua, vì khiến cho các chúng sinh được thành thục. Do đó : “Người chưa trồng căn lành khiến cho trồng, đã trồng căn lành khiến tăng trưởng, căn lành đã tăng trưởng khiến thành thục”.
3. Cùng ở chẳng luống qua: Nếu tất cả chúng sinh và Bồ Tát cùng ở chung với nhau, cũng chẳng luống qua, vì khiến cho tâm của tất cả chúng sinh, đều được điều phục, chẳng còn tất cả vọng tưởng, phiền não, cang cường.
4. Phát khởi chẳng luống qua: Phát khởi bồ đề tâm, cũng chẳng luống qua. Bồ Tát giáo hoá tất cả chúng sinh, y giáo tu hành, làm theo lời nói, thì sẽ thông đạt tất cả nghĩa lý thật tướng của các pháp.
5. Hành chẳng luống qua: Công phu tu hành cũng chẳng luống qua. Bồ Tát hay khiến cho vô biên thế giới đều được thanh tịnh.
6. Gần gũi chẳng luống qua: Phàm là gần gũi công đức của Bồ Tát, cũng chẳng luống qua. Ở chỗ các Như Lai nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, dứt trừ nghi hoặc của bất khả thuyết bất khả thuyết chúng sinh.
7. Nguyện chẳng luống qua: Bồ Tát phát nguyện chẳng luống qua, chúng sinh phát nguyện cũng chẳng luống qua. Tuỳ theo niệm của chúng sinh, khiến làm cúng dường thù thắng, thành tựu các nguyện lực rộng lớn.
8. Pháp khéo léo chẳng luống qua: Pháp môn phương tiện khéo léo cũng chẳng luống qua. Khiến cho đắc được trí huệ vô ngại giải thoát thanh tịnh.
9. Mưa pháp vũ chẳng luống qua: Thường nổi mây pháp lớn, thường mưa pháp lớn, cũng chẳng luống qua. Trong bất khả thuyết bất khả thuyết các loại chúng sinh, phương tiện khéo léo khai thị hạnh môn Nhất thiết trí, khiến cho tất cả chúng sinh trụ ở trong Phật đạo.
10. Xuất hiện chẳng luống qua: Thị hiện vô biên tướng cũng chẳng luống qua, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được trí huệ quang minh chiếu sáng, mà phát tâm bồ đề.

Phật tử! Bồ-Tát Ma-ha-tát trụ thử tam muội, đắc thập chủng bất không thời, chư Thiên Vương chúng giai lai đảnh lễ, chư long Vương chúng hưng Đại hương vân, chư dạ xoa Vương đảnh lễ kỳ túc, A-tu-la Vương cung kính cúng dường, Ca Lâu La Vương tiền hậu vi nhiễu, chư phạm thiên vương tất lai khuyến thỉnh, khẩn-na-la Vương, Ma hầu la già Vương hàm cọng xưng tán, càn thát bà vương thường lai thân cận, chư nhân Vương chúng thừa sự cúng dường.
Phật tử ! Khi đại Bồ Tát trụ tam muội này, được mười thứ chẳng luống qua, thì các chúng Thiên Vương đều đến đảnh lễ. Các chúng Long Vương nổi mây hương lớn. Các Dạ Xoa Vương đảnh lễ sát đất. A Tu La Vương cung kính cúng dường. Ca Lâu La Vương vây quanh trước sau. Các Phạm Thiên Vương đều đến khuyến thỉnh. Khẩn Na La Vương, Ma Hầu La Già Vương đều cùng khen ngợi. Càn Thát Bà Vương thường đến gần gũi. Các ông vua nhân gian thừa sự cúng dường.
Giảng: Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát trụ tam muội này, đắc được mười thứ chẳng luống qua, thì hết thảy các Thiên Vương và Thiên chúng chư Thiên ba cõi, đều đến đảnh lễ vị đại Bồ Tát này. Bốn biển các Long Vương xuất lãnh quyến thuộc của họ, nổi mây hương lớn ở trong hư không. Hết thảy tất cả Dạ Xoa Vương đều đến đảnh lễ dưới chân vị đại Bồ Tát này. Hết thảy tất cả A Tu La Vương cung kính cúng dường vị đại Bồ Tát này. Hết thảy tất cả Ca Lâu La Vương vây quanh trước sau vị đại Bồ Tát này. Hết thảt tất cả các Phạm Thiên Vương, đều đến khuyến thỉnh vị đại Bồ Tát này thuyết pháp cho tất cả chúng sinh. Hết thảy tất cả Khẩn Na La Vương, Ma Hầu La Già Vương đều đến khen ngợi tán thán vị đại Bồ Tát này. Hết thảy tất cả Càn Thát Bà Vương thường đến gần gũi vị đại Bồ Tát này. Hết thảy tất cả các ông vua và thần dân trong thế gian, cũng đến thừa sự cúng dường vị đại Bồ Tát này.

Phật tử! thị vi Bồ-Tát Ma-ha-tát đệ lục trí quang minh tạng Đại tam muội thiện xảo trí.
Phật tử ! Đó là đại tam muội Trí thiện xảo trí quang minh tạng thứ sáu của đại Bồ Tát.
Giảng: Các vị đệ tử của Phật ! Đó là đại tam muội Trí huệ thiện xảo trí quang minh tạng thứ sáu của đại Bồ Tát tu.