Thế Giới Hải Hoa Tạng Trang Nghiêm

earthCửu hành tinh (Trái đất + 8 hành tinh) quay tròn chung quang mặt trời làm thành một tiểu thế giới.

1000 tiểu thế giới như vậy quay tròn chung quang núi Tu Di làm thành một trung thế giới.

milkyWay1000 trung thế giới quay tròn làm thành một đại thiên thế giới. Được gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Thế giới nầy được gọi là thế giới Ta Ba và có vị Phật làm giáo chủ tức là Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật Thế Tôn, đang giáo hóa chúng sinh.

Những thế giới khác gần chúng ta nhất gồm có 19 thế giới.  7 thế giới nằm phía trên thế giới Ta Bà. 12 thế giới nằm phiá dưới thế giới Ta Bà.  Tổng cộng là 20 thế giới, và mỗi thế giới có một vị Phật giáo hoá chúng sinh

20 – Thế giới: Diệu Bảo Diễm
Phật – Phước Ðức Tướng Quang Minh
19 – Thế giới: Thanh Tịnh Quang Phổ Chiếu
Phật – Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không Quang
18- Thế giới: Ly Trần
Phật – Vô Lượng Phương Tiện Tối Thắng Tràng
17- Thế giới: Bảo Trang Nghiêm Tạng
Phật – Vô Ngại Trí Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương
16 – Thế giới: Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu
Phật – Thanh Tịnh Nhật Công Ðức Nhãn
15 – Thế giới: Chúng Diệu Quang Ðăng
Phật – Bất Khả Tồi Phục Lực Phổ Chiếu Tràng
14 – Thế giới: Tịch Tĩnh Ly Trần Quang
Phật – Biến Pháp Giới Thắng Âm
13 – Thế giới: Ta Bà
Phật – Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na

12 – Thế giới: Quang Minh Chiếu Diệu
Phật – Siêu Thích Phạm
11 – Thế giới: Hằng Xuất Hiện Ðế Thanh Bảo Quang Minh
Phật – Vô Lượng Công Ðức Pháp
10 – Thế giới: Kim Cang Tràng
Phật – Nhất Thiết Pháp Hải Tối Thắng Vương
9 – Thế giới: Xuất Diệu Âm Thanh
Phật – Thanh Tịnh Nguyệt Quang Minh Tướng Vô Năng Tồi Phục
8 – Thế giới: Xuất Sinh Oai Lực Ðịa
Phật – Quảng Ðại Danh Xưng Trí Hải Tràng
7 – Thế giới: Chúng Hoa Diễm Trang Nghiêm
Phật – Hoan Hỷ Hải Công Ðức Danh Xưng Tự Tại Quang
6 – Thế giới: Tịnh Diệu Quang Minh
Phật – Phổ Quang Tự Tại Tràng
5 – Thế giới: Phổ Phóng Diệu Hoa Quang
Phật – Hương Quang Thiện Lực Hải
4 – Thế giới: Chủng Chủng Quang Minh Hoa Trang Nghiêm
Phật – Kim Cang Quang Minh Vô Lượng Tinh Tấn Lực
3 – Thế giới: Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Phổ Chiếu Quang
Phật – Tịnh Quang Trí Thắng Tràng
2- Thế giới: Chủng Chủng Hương Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm
Phật – Sư Tử Quang Biến Chiếu
1 – Thế giới: Tối Thắng Quang Biến Chiếu
Phật – Tịnh Nhãn Ly Cấu Ðăng
 

hoaSen20 thế giới trên nằm trên một thế giới tên là Phổ Chiếu Thập Phương Sí Nhiên Bảo Quang Minh. Và thế giới được trụ trên một đóa hoa sen tên là Nhất Thiết Hương Ma Ni Vương Trang Nghiêm

 

 

Hoa sen Nhất Thiết Hương Ma Ni Vương Trang Nghiêm trụ bienHuongThuy_Smallở chính giữa biển Hương Thủy, tên là Vô Biên Diệu Hoa Quang. Thế giới Ta Bà của chúng ta nằm trong thế giới hay biển Vô Biên Diệu Hoa Quang nầy.

 

 

theGioiHoaTangTrong quanh biển hương thủy, Vô Biên Diệu Hoa Quang, lại có rất nhiều biển hương thủy khác. Phía đông biển hương thủy Vô Biên Diệu Hoa Quang đó, lại có biển hương thủy tên là Ly Cấu Diễm Tạng, và những biển như sau:

 

 

1). Biển Ly Cấu Diễm Tạng.
2). Biển Vô Tận Quang Minh Luân.
3). Biển Kim Cang Bảo Diễm.
4). Biển Ðế Thanh Bảo Trang Nghiêm.
5). Biển Kim Cang Luân Trang Nghiêm Ðể.
6). Biển Liên Hoa Nhân Ðà La Võng.
7). Biển Tích Tập Bảo Hương Tạng.
8). Biển Bảo Trang Nghiêm.
9). Biển Kim Cang Bảo Tụ.
10). Biển Thiên Thành Bảo Ðiệp.

Thế giới Hoa Tạng có hai mươi tầng, giống như một tòa cao ốc có hai mươi tầng. Đó là nói theo chiều dọc, nói theo chiều ngang thì rộng lớn vô biên. Thế giới Ta Bà và Tây Phương Cực Lạc thế giới đều ở tầng thứ mười ba, một cõi ở phía Đông, một cõi ở phía Tây, có thể thấy là thế giới quá rộng lớn!

Dùng một đại thế giới làm đơn vị, “đại thế giới” ở đây chẳng phải là một tam thiên đại thiên thế giới. Chư vị phải hiểu: Tam thiên đại thiên thế giới quá nhỏ bé, quý vị thấy trong tầng thứ mười ba, thế giới Ta Bà và Tây Phương Cực Lạc thế giới ở trong cùng một bình diện (plane, mặt phẳng).

Mười vạn ức cõi Phật, chính là mười vạn ức đại thiên thế giới trong một tầng. Hai mươi tầng, mỗi tầng không chỉ có mười vạn ức [cõi nước]. “Mười vạn ức” là nói tới khoảng cách giữa thế giới này và thế giới của A Di Đà Phật. Đi theo phía Tây của thế giới A Di Đà Phật còn có những thế giới khác, theo hướng Đông của thế giới Sa Bà còn có những thế giới chư Phật khác nữa, quý vị mới biết thế giới này đúng là rộng lớn vô biên. Một đại đơn vị ấy được gọi là “thế giới chủng”. Trong thái hư không có vô lượng vô biên thế giới chủng giống như vậy.

  • Trên đây là nói theo “Sự pháp giới là sự tướng. Sự tướng vô lượng vô biên.”
  • Nhưng khi chúng ta nói theo: “Lý pháp giới, Lý là nhất tâm, đều do một lý biến hiện. “

Kinh Lăng Nghiêm: “Thập phương hư không giai nhữ tâm nội”.
Kinh Lăng Nghiêm, “Mười phương hư không đều ở trong tâm ngươi”.

Chân tâm chẳng có ngằn mé, tâm bao pháp giới, chẳng phải là pháp giới bao tâm. Do vậy, thế giới trùng trùng, vô lượng vô biên thế giới, “bất xuất nhất tâm” (chẳng ra ngoài nhất tâm). Ta Bà là tự tâm uế, tức là cảnh giới được biến hiện bởi sự ô nhiễm trong tự tâm. Tây Phương Cực Lạc thế giới là cảnh giới được biến hiện bởi tự tâm tịnh. Tâm tịnh ắt cõi tịnh, tâm ô nhiễm ắt cõi nước ô nhiễm, là chuyện như thế đó. Đều chỉ là do thức làm chủ, biến ở trong ấy, biến ra tướng ấy. Tâm tánh hiện tướng, bất luận nó biến như thế nào, chỉ là hiện tướng mà thôi. Tướng ấy biến hóa như thế nào, đều do thức làm chủ.

“Thị tri Cực Lạc chi sanh, sanh hồ tự tâm”
(Do vậy biết sanh về Cực Lạc là sanh trong tự tâm)
Chúng ta sanh vào các cõi Phật khác cũng là sanh trong tự tâm. Dẫu chúng ta luân chuyển trong lục đạo, biến thành ngạ quỷ, biến thành súc sanh, hay biến thành địa ngục, cũng là sanh trong tự tâm! Lìa ngoài tự tâm, chẳng có một pháp nào khác để có thể được!  Đó là nói theo Lý, nói theo chân tướng sự thật.

Điều này là thật, nhưng nói thật thì người bình phàm chẳng hiểu. Càng nói, họ càng mê hoặc. Thôi đi, vẫn là chẳng nói! Chỉ cần quý vị thật thà niệm, niệm thành công, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chẳng cần nói mà quý vị đều hiểu rõ. Hiện thời mà nói, dẫu có nói [cách nào đi nữa] cũng chẳng thể nói rõ ràng! Dẫu nói rõ ràng, quý vị nghe rồi cũng chẳng hiểu rõ! Cứ thật thà niệm, đấy chính là chuyện khẩn yếu nhất. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng chẳng cần phải nói, thế mà [ai nấy] đối với chân tướng sự thật này đều hiểu rõ toàn bộ. Tín nguyện, nhất tâm trì danh, đó là điều quan trọng bậc nhất.

Leave a Reply